(THE ASIAN FORENSIS SCIENCES NETWORK – AFSN) Với mục tiêu luôn tiếp cận công nghệ của thế giới, GENTIS đã đầu tư thời gian và nhân lực để tham gia vào mạng lưới khoa học hình sự Châu Á (AFSN)

Hội nghị khoa học hình sự Châu Á lần thứ 3 từ 25 đến 27/5/2011 tại Hàn Quốc

AFSN Annual Meeting, 25 May – 27 May 2011, Korea  Electronic Visitor Book

GENTIS tham gia báo cáo các thành tựu khoa học hình sự tại hội nghị khoa học hình sự Châu Á lần 3 tại Hàn Quốc

© Copyright 2024 - GENTIS – ADN, NIPT chuẩn Quốc tế Designed by Ci Digi Solutions