Với phân tích ADN trong hình sự để phục vụ công việc truy nguyên cá thể xác định tội phạm thì gọi là giám định ADN.

Hoàn toàn không khác nhau đều là phân tích ADN của chúng ta. Chúng chỉ khác nhau về tên gọi.

Với phân tích ADN trong hình sự để phục vụ công việc truy nguyên cá thể xác định tội phạm thì gọi là giám định ADN.

Còn để phục vụ cho các mục đích khách thì có thể gọi là phân tích ADN hoặc xét nghiệm ADN.

© Copyright 2023 - GENTIS – ADN, NIPT chuẩn Quốc tế Designed by Ci Digi Solutions