Nghiên cứu chỉ ra rằng sự đa hình của gene gây bệnh thrombophilia có mối liên hệ với tình trạng sảy thai liên tiếp tại Iran.

Mục đích của nghiên cứu là đo lường mối liên quan giữa đa hình gene gây bệnh Thrombophilia (MTHFR C677T, MTHFR A1298C, Prothrombin G20210A, FVL G1691A và PAI-1 4G/5G) và nguy cơ sảy thay liên tiếp trong quần thể người Iran. Các nghiên cứu được tra cứu tại PubMed, Web of Science, Google Scholar và ISC bắt đầu từ ngày 01/4/2017. Tổng cộng có 37 nghiên cứu có đối chứng, và 18 bài viết có liên quan đã được lựa chọn, có 1.199, 1.194, 630, 830, 955 ca sảy thai liên tiếp đối chứng với 1.079, 1.079, 594, 794 và 499 ca đối chứng cho các gene MTHFR C677T, MTHFR A1298C, Prothrombin G20210A, FVL G1691A và PAI-1 4G/5G.

Kết quả nghiên cứu cho thấy sự gia tăng của sảy thai liên tiếp trong tất cả các kiểu hình gene trong quần thể này. Đồng thời, đa hình gene Prothrombin G20210A, FVL G169A và PAI-1 4G/5G có mối liên quan với nguy cơ sảy thai liên tiếp trong quần thể phụ nữ Iran. Vì vậy, đa hình gene gây bệnh Thrombophilia có mối liên quan với sự gia tăng của nguy cơ sảy thai liên tiếp trong quần thể người Iran.

Phương pháp nghiên cứu

Cách thức tìm kiếm: Các nghiên cứu về mối liên quan giữa đa hình gene Thrombophilia và sảy thai liên tiếp được tổng hợp từ PubMed, Web of Science, cơ sở dữ liệu Google Scholar, ISC và EMBASE bắt đầu từ ngày 01/4/2017.

Tiêu chuẩn lựa chọn: Các nghiên cứu được lựa chọn thỏa mãn các yêu cầu sau: (1) Được xuất bản đầy đủ (2) phải là nghiên cứu bệnh chứng hoặc nghiên cứu thuần tập, (3) mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá mối liên hệ giữa MTHFR C677T, MTHFR A1298C, Prothrombin G20210A, FVL G1691A và PAI-1 4G/5G và sảy thai liên tiếp trong quần thể người Iran. (4) có cỡ mẫu phù hợp (5) ngôn ngữ tiếng anh hoặc tiếng Ba Tư.

Tỉ lệ lưu hành của các gene gây Thrombophilia.

Tổng hợp định lượng: Kết quả cho thấy đối với đa hình MTHFR C677T, mô hình allel (T và C), mô hình dị hợp tử (CT và CC), mô hình động hợp tử (TT và CC), mô hình trội (TT + CT với CC) và mô hình lặn (TT và CT + CC) đều cho thấy tỉ lệ sảy thai liên tiếp tăng rõ rệt.

Đối với đa hình MTHFR A1298C, trong các mô hình allel (C và A), mô hình dị hợp tử (AC và AA), mô hình đồng hợp tử (CC và AA), mô hình trội (CC + AC và AA) và mô hình lặn (CC và AC + AA) cho thấy MTHFR A1298C có mối liên hệ với với sảy thai liên tiếp.

Đối với đa hình Prothrombin G20210A, mô hình allel (A và G) và mô hình trôi (AA + GA với GG) cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa đa hình gene này có mối liên hệ với sảy thai liên tiếp.

Đối với đa hình FVL G1691A, mô hình allel (A và G), mô hình trội (AA + GA và GG) cho thấy tỉ lệ sảy thai liên tiếp gia tăng đáng kể, tuy nhiên ở các mô hình dị hợp tử (AG và GG), mô hình đồng hợp tử (AA và GG) và mô hình gene lặn (AA và AG + GG) không thấy có sự gia tăng này.

Với gene PAI-1 4G/5G, mô hình allel (4G và 5G), mô hình đồng hợp tử (4G/4G và 5G/5G), mô hình gene trội (4G/4G + 4G/5G với 5G/5G) và mô hình gene lặn (4G/4G và 4G/5G + 5G/5G) đều cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa đa hình gene PAI-1 4G/5G và sảy thai liên tiếp. Tuy nhiên mô hình dị hợp tử (4G/5G – 5G/5G) lại không cho thấy sự liên hệ.

Kết luận

Nghiên cứu phân tích tổng quan này cho thấy có mối liên hệ chặt chẽ giữa đa hình MTHFR C677T, MTHFR A1298C, Prothrombin G20210C, FVL G1691A và PAI-1 4G/5G với sảy thai liên tiếp trong quần thể người Iran.

Người dịch: Ngọc Hà GENTIS HN

© Copyright 2023 - GENTIS – ADN, NIPT chuẩn Quốc tế Designed by Ci Digi Solutions