Đây là một nghiên cứu đoàn hệ hồi cứu, với số liệu được thu thập từ tháng 8/2018 đến tháng 8/2019 tại khoa Hiếm muộn, bệnh viện Từ Dũ. Các thông số được so sánh từ 794 thai sinh sống, trong đó có 392 chu kỳ chuyển phôi ngày 5 và 2219 chu kỳ chuyển phôi ngày 3.

Cùng với những tiến bộ trong kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, nuôi cấy phôi đến giai đoạn phôi nang và chuyển phôi nang đã trở thành một trong những xu hướng và mục tiêu của các trung tâm hỗ trợ sinh sản trên thế giới. Tuy nhiên, ở một góc khác, nhiều chứng cứ thực tế cho thấy chuyển phôi nang có một số không thuận lợi như cũng tăng nguy cơ mất phôi, đa thai, sinh non, cân nặng sau sinh thấp…

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm so sánh kết quả chuyển phôi nang ngày 5 và chuyển phôi giai đoạn phân chia ngày 3.

Đây là một nghiên cứu đoàn hệ hồi cứu, với số liệu được thu thập từ tháng 8/2018 đến tháng 8/2019 tại khoa Hiếm muộn, bệnh viện Từ Dũ. Các thông số được so sánh từ 794 thai sinh sống, trong đó có 392 chu kỳ chuyển phôi ngày 5 và 2219 chu kỳ chuyển phôi ngày 3.

Hai nhóm nghiên cứu được bắt cặp về tuổi tác, chỉ định và số phôi chuyển. Kết quả cho thấy chuyển phôi ngày 5 cho tỉ lệ thai lâm sàng và thai sinh sống (51,8% và 31,2%) cao hơn so với chuyển phôi ngày 3 (42,5% và 29,4%) và tỉ lệ thai sinh non ở nhóm chuyển phôi ngày 5 thấp hơn so với chuyển phôi ngày 3 (7,1% và 14,6%).

Theo VFAP20 

Tác giả: Hứa Thanh Tân – Khoa Hiếm muộn, Bệnh viện Từ Dũ

© Copyright 2024 - GENTIS – ADN, NIPT chuẩn Quốc tế Designed by Ci Digi Solutions