Tính xác suất là để bảo đảm tính khoa học và khách quan trong xét nghiệm, vì trong quần thể người vẫn có xác suất các alen (gen) trùng nhau một cách ngẫu nhiên.

Tính xác suất là để bảo đảm tính khoa học và khách quan trong xét nghiệm, vì trong quần thể người vẫn có xác suất các alen (gen) trùng nhau một cách ngẫu nhiên.

Tuy nhiên vẫn có thể nói là đạt 100% khi số các locus gen được phân tích càng nhiều thì độ tin cậy càng cao, thông thường là từ 16 locus gen trở lên đã có thể kết luận được những kết quả xét nghiệm chính xác về quan hệ huyết thống. Trong trường hợp cụ thể này, khả năng để một người đàn ông khác có thể là cha đẻ chỉ với xác suất 0,001288% thì điều này là không tưởng. Thực tế người bố sinh học (bố đẻ đích thực) chỉ có một.

© Copyright 2024 - GENTIS – ADN, NIPT chuẩn Quốc tế Designed by Ci Digi Solutions