Genratest là xét nghiệm giúp xác định thời gian tối ưu cho chuyển phôi (cửa sổ chuyển phôi) do GENTIS thực hiện. Xét nghiệm đã được 4 Trung tâm IVF lớn tại Hà Nội và Tp.HCM lựa chọn cho 1 số phụ nữ đã thất bại IVF nhiều lần và kết quả sau xét nghiệm Genratest đã chuyển phôi thành công và có thai.

Yếu tố nào quyết định IVF thành công?

3 điều kiện cần để chuyển phôi thành công:

 • Chất lượng phôi tốt
 • Chuyển phôi đúng thời gian cửa sổ
 • Niêm mạc tử cung tốt

Teh, W.-T., McBain, J., & Rogers, P. (2016). What is the contribution of embryo-endometrial asynchrony to implantation failure? Journal of assisted reproduction

 • 2/3 thất bại chuyển phôi là do niêm mạc tử cung kém
 • 1/3 thất bại chuyển phôi là do chất lượng phôi thấp

AchacheH, Revel A. Hum ReprodUpdate, 2006, 12(6):731-46

Genratest – xác định thời gian tối ưu cho chuyển phôi

 • Genratest là xét nghiệm phân tích dựa trên sự biểu hiện kiểu gen được sử dụng để xác định thời gian tối ưu cho chuyển phôi (giai đoạn cửa sổ).
 • Sử dụng NGS để phân tích sự biểu hiện của toàn bộ hệ gen liên quan trạng thái tiếp nhận tử cung.
 • Dựa trên biểu hiện kiểu gen, chia màng trong dạ con thành 3 loại: Trước tiếp nhận, tiếp nhận và sau tiếp nhận

Nghiên cứu về cửa sổ chuyển phôi

Nghiên cứu của Katzorke, Vilella, Ruiz, Krüssel, & Simón, 2016, thực hiện trên 6.000 bệnh nhân thất bại chuyển phôi, có tới 28,6% bệnh nhân ở trạng thái không tiếp nhận. Trong đó 85% bệnh nhân ở trạng thái trước tiếp nhận, 12,6% bệnh nhân ở trạng thái sau tiếp nhận. (1)

Nghiên cứu của Tomoko Hashimoto và cộng sự được công bố năm 2017 đã đưa ra đánh giá về thời gian có thể sử dụng của kết quả xét nghiệm Genratest (Era), bằng cách lặp lại xét nghiệm sau khoảng thời gian từ 29-40 tháng so với thời điểm thực hiện xét nghiệm ERA đầu tiên. Kết quả đồng nhất của các mẫu nghiên cứu tại 2 thời điểm đã chỉ ra rằng sự biểu hiện của gen tại các thời điểm nhất định trong 1 chu kì kinh nguyệt của 1 người là ổn định cho đến 29-40 tháng tiếp theo. Điều này trở thành căn cứ cho việc chọn lựa thời gian chuyển phôi ở các chu kỳ tiếp theo cũng như sự cho phép sử dụng kết quả của xét nghiệm trong thời gian dài. (2)

Kết quả nghiên cứu Genratest tại GENTIS

4 trung tâm IVF lớn ở Hà Nội và HCM trong thời gian từ 11/2019 – 7/2020 với 101 mẫu đã thực hiện xét nghiệm  Genratest của GENTIS. Kết quả sau xét nghiệm:

 • 50/101 (49.5%) mẫu ở trạng thái không tiếp nhận (ngoài cửa sổ chuyển phôi): 26 ca chuyển phôi theo kết quả Genratest: 21/26 (80.77%) thành công làm tổ, 1 ca sinh hóa, 4 ca âm tính.
 • 51/101 (50.5%) mẫu ở trạng thái tiếp nhận (cửa sổ chuyển phôi): 30 ca chuyển phôi theo kết quả Genratest: 19/30 (63.33%) làm tổ thành công, 11/30 (36.67%) âm tính.

Tổng hợp: 56/101 bệnh nhân thực hiện chuyển phôi theo Genratest: tỷ lệ làm tổ thành công là 71.43%% (40/56), 1.79% mang thai sinh hóa (1/40)

Tại GENTIS, chúng tôi cam kết cung cấp công nghệ tiên tiến để cho phép đưa ra cửa sổ chuyển phôi chính xác. Sử dụng hệ thống giải trình tự thế hệ mới của Illumina (Miseq, Nextseq)

 • Số lần đọc lên tới 3.000.000 reads/mẫu
 • Phần mềm phân tích độc quyền, phân tích toàn bộ hệ transcriptome của mẫu mô, từ đó đưa ra đánh giá về sự biểu hiện của các gen quan tâm và tình trạng của nội mạc tử cung.

Tài liệu

 1. Katzorke, N., Vilella, F., Ruiz, M., Krüssel, J. S., & Simón, C. (2016). Diagnosis of Endometrial-Factor Infertility: Current Approaches and New Avenues for Research. Geburtshilfe und Frauenheilkunde, 76(6), 699-703. doi:10.1055/s-0042-103752
 2. Hashimoto, Tomoko, et al. “Efficacy of the endometrial receptivity array for repeated implantation failure in Japan: A retrospective, two‐centers study.” Reproductive medicine and biology3 (2017): 290-296.
© Copyright 2024 - GENTIS – ADN, NIPT chuẩn Quốc tế Designed by Ci Digi Solutions